• 05Nëntor

   Moduli 6 Integriteti dhe sjelljet etike-Nënmoduli 1 Parimet dhe sjelljet etike Trajnimi për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial

  • 14Nëntor

   Trajnim i trajnuesve për Menaxhimin e rrjedhës së lëndëve për personelin gjyqësor

  • 20-21Nëntor

   Menaxhimi i dosjes në gjykata Trajnimi për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial

  • 07-08Nëntor

   Punëtori për hartimin e Programit për vitin 2019

  • 15-16Nëntor

   Ngritja e efikasitetit në administratën e gjyqësorit dhe prokurorisë

  • 23Nëntor

   Moduli 7 Nenmoduli 3 Problemet dhe zgjidhja e konfliktit Trajnimi për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial

  • 13Nëntor

   Moduli 6 Integriteti dhe sjelljet etike-Nëmoduli 2 Sjellja brenda dhe jashtë zyrës Trajnimi për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial

  • 19Nëntor

   Moduli 7 Nenmoduli 2 Menaxhimi i kohës dhe stresit Trajnimi për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial

  • 26Nëntor

   Nënmoduli 5: Shkathtësitë e përdorimit të teknologjisë informative Trajnimi për stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial

Apliko për trajnime