• 06Shkurt

   Punëtori-Zgjidhja Alternative e Kontesteve-Ndërmjetësimi

  • 24-25Shkurt

   Puntori për rishikimin/hartimin e trajnimit fillestar

  • 19Shkurt

   Mbrojtja gjyqësore nga pengim posedimi dhe servitutet

  • 26-27Shkurt

   Trajnim për protokol

  • 20Shkurt

   Shpërblimi i dëmit material dhe jo material

Apliko për trajnime