• 03-06Tetor

   Trajnim i Trajnuesve (TiT) - Parandalimi i Torturës - Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (II)

  • 19-22Tetor

   Trajnimi i Trajnuesve (TiT) - Liria e Shprehjes - Neni 10 i KEDNJ

  • 14Tetor

   Punëtori lidhur me hartimin e Procedurave Standarde të Veprimit për hetimin e rasteve të punës së rëndë të fëmijëve

  • 19-21Tetor

   Trajnimi i Trajnuesve (TiT) - Financimi i Terrorizmit

Apliko për trajnime