• 05Maj

   Praktika gjyqësore në kontestet e punës

  • 10Maj

   Pjesa e Përgjithshme dhe e Posaçme e së Drejtës Penale, Grupi III

  • 12-13Maj

   Trajnim për Protokoll

  • 05Maj

   Dhuna në familje

  • 11Maj

   Pjesa e Përgjithshme dhe e Posaçme e së Drejtës Penale, Grupi III

  • 19Maj

   Trajnim për Institucionet ligjzbatuese rreth hetimit dhe ndjekjes penale të abuzimit dhe neglizhimit ndaj Kafshëve

  • 06Maj

   Barazia gjinore në çështjet pronësore të pronësisë së përbashkët

  • 12Maj

   Pjesa e Përgjithshme dhe e Posaçme e së Drejtës Penale, Grupi III

  • 21-23Maj

   Trajnim i Trajnuesve për Ndërmjetësim

Apliko për trajnime