• 03Prill

   Parakontrata dhe konvalidimi i kontratave

   • Parakontrata, kushtet për lidhjen e saj; • Efektet e parakontratës; • Konvalidimi i kontratës.

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Njohin dallimet në mes...
  • 13Prill

   Forcimi i kapaciteteve të hetimit penal kundër korrupsionit, me partnerë të drejtësisë penale (Mitrovicë)

   • Përdorimi i objektivave dhe treguesve të përcaktuar të performancës të parashikuar në Strategjinë...

   • Pas përfundimit të këtij programi trajnues, përfituesit do të jenë në gjendje të: • Zgjerojnë kapacitetet...
  • 19-20Prill

   Shkathtësitë e teknikave të intervistimit të dëshmitarëve/ viktimave të krimeve të luftës me fokus në rastet e dhunës seksuale dhe gjinore në konfliktet e armatosura

   • Analiza e krimeve të luftës duke përfshirë elementet që duhet të vërtetohen në përputhje me legjislacionin...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë teknikat planifikimit...
  • 05Prill

   Mbrojtja e dëshmitarëve

   • Kërkesa për masë mbrojtëse apo anonimitet dhe lëshimi i urdhrit mbrojtës nga gjyqtari; • Urdhri për...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Hartojnë kërkesën për...
  • 17Prill

   Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar

   • Urdhëresat e lëshuara për paraburgim për personat e kërkuar; • Kërkesat për caktimin e paraburgimi...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Avancojnë njohurit...
  • 24Prill

   Fillimi dhe zhvillimi i procedurës së konfliktit administrativ

   • Dispozitat ligjore pe¨r procedure¨n konfliktin administrativ; • Procedura ligjore në Departamentin...

   • Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Interpretojnë drejtë dispozitat...
  • 10Prill

   Veprat penale kundër integritetit seksual

   • Veprat penale kundër integriteti seksual sipas Kodit Penal; • Elementet dhe karakteristikat e veprave...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zgjerojnë njohuritë lidhur...
  • 19Prill

   Bazat e thirrjes në trashëgimi dhe rendet ligjore të trashëgimisë

   • Trashëgimia me ligj; • Trashëgimia me testament; • Rendet ligjore të trashëgimisë; • Trashëgimia...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Identifikojnë dhe dallojnë...
  • 25Prill

   Etika profesionale- Gjykata Supreme dhe Apelit

Apliko për trajnime