• 16-17Maj

   Zbatimi i legjislacionit tatimor në Kosovë

   • Legjislacioni tatimor në Kosovëdhe disa zhvillime në shkallë të BE-së. Gjithashtu, • Aspekte të përgjithshme...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zhvillojnëdhe të ofrojnë...
  • 24-25Maj

   Sinjalizimi dhe mbrojtja e burimeve të gazetarëve

   Trajnimi do të ofrojë një pasqyrë të legjislacionit vendor dhe ndërkombëtar të rregullimit të sinjalizimit...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të zgjerojnë njohuritë e tyre lidhur me mbrojtjen...
  • 17Maj

   Sekuestrimi dhe konfiskimi

   • Korniza ligjore për gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve të fituara me vepër penale; •...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë drejtë legjislacionin...
  • 29Maj

   Zbatimi adekuat i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese

   • Raporti në mes gjykatave të rregullta dhe Gjykatës Kushtetuese; • Praktika adekuate e zbatimit të...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Kuptojnë efektet juridike...
  • 22Maj

   Ligji për pyjet e Kosovës, mbrojtjen e natyrës dhe mbrojtjen e ambientit

   • Ligji për Pyjet e Kosovës; • Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, me theks në mbrojtjen e parqeve kombëtare;...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë drejtë dispozitat...
  • 31Maj

   Kontrata e ndërtimit

   • Karakteristikat e kontratës publike të ndërtimit dhe specifikat e tyre; • Kushtet e përgjithshme...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Njohin specifikat, klauzolat...
Apliko për trajnime