• 01Qershor

   Kontrata e sigurimit – kompensimi i dëmit dhe regresimi

   • Subjektet e të drejtës së sigurimeve; • Sigurimi nga auto përgjegjësia; • Polica e sigurimit TPL...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Njohin specifikat e kontratës...
  • 07-08Qershor

   Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave - Sesioni I

   Sesioni I • Vepra penale e shpëlarjes së parave, financimi i terrorizmit dhe sanksionet; • Dobësitë...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Klasifikojnë veprat...
  • 19Qershor

   Masat e fshehta

   • Kushtet për lëshimin e këtyre masave; • Afatet kohore për lëshimin e këtyre masave; • Të drejtat...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Avancojnë njohuritë për...
  • 05Qershor

   Provat në procedurë penale

   • Burimi i provës; • Klasifikimi i provave; • Provat e papranueshme; • Pranueshmëria e deklaratave...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Identifikojnë provat e...
  • 12Qershor

   Aktgjykimi dhe llojet e aktgjykimit sipas dispozitave të Ligjit për Procedurën Kontestimore

   • Aktgjykimi; • Llojet e aktgjykimeve dhe kushtet për nxjerrjen e tyre; • Përmbajtja e aktgjykimit...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbërthejnë dhe analizojnë...
  • 21Qershor

   Dëshmitë dhe seancat dëgjimore në Dhomën e Posaçme, Procedura gjyqësore dhe mbrojtja e palëve në procedurat para Dhomës së Posaçme

   • Urdhrat për dëgjimin e dëshmitarëve në Dhomën e Posaçme; • Kundërshtimi ndaj dëshmitarëve dhe ekspertëve...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Identifikojnë personat...
  • 07Qershor

   Barazia gjinore në kontestet për të drejtën e trashëgimisë dhe në kontestet nga marrëdhënia e punës

   • Cenimi i pjesës së domosdoshme dhe procedura gjyqësore në rastet e cenimit; • Mos deklarimi i trashëgimtarëve...

   • Pas përfundimit të këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë drejtë dispozitat...
  • 14Qershor

   Personat juridik si kryes të kundërvajtjes

   • Mënyra e zhvillimit tëprocedurëspër kundërvajtje ndaj subjektit afarist nëcilësinë e personit juridik; •...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Përkufizojnë qartë dhe...
  • 26Qershor

   Masat edukative dhe dënimet

   • Llojet e masave edukuese dhe dënimeve të cilat mund tu shqiptohen të miturve; • Cilat janë kushtet...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Vlerësojnë drejtë kushtet...
Apliko për trajnime