• 04Shtator

   Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale

  • 11Shtator

   Neni 5 i KEDNJ – e drejta për liri dhe siguri

  • 18Shtator

   Terrorizmi

  • 05Shtator

   Mënyrat e fitimit të pronësisë dhe mbrojtja e saj

  • 12Shtator

   Menaxhimi i rasteve

  • 19Shtator

   Procedurat sipas ankesës në Dhomën e Posaçme

  • 05-06Shtator

   Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën Kundër Korrupsioni – Sesioni II

  • 13-14Shtator

   Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore – familjare

  • 25Shtator

   Të drejtat e pronësisë intelektuale – të drejtat e autorit

Apliko për trajnime