• 04Dhjetor

   Mbrojtja në punë dhe kompensimi i dëmit i shkaktuar në punë

  • 05-07Dhjetor

   Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në luftën ndaj krimit të organizuar

  • 11Dhjetor

   Neni 8 i KEDNJ - e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare

  • 04Dhjetor

   Moduli I E drejta pronësore USAID Regjioni Mitrovicë

  • 06Dhjetor

   Moduli I E drejta pronësore USAID Regjioni Gjakovë, Pejë, Prizren

  • 12Dhjetor

   Veprat penale kundër ekonomisë

  • 05Dhjetor

   Shqyrtimi i padisë juridike në konfliktin administrativ konform nenit 6 të KEDNJ

  • 06-07Dhjetor

   Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave Sesioni III

  • 13-14Dhjetor

   Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në rastet e ndryshimit të statusit të tyre

Apliko për trajnime