• 03Dhjetor

   Etika profesionale (gjyqtarët që nuk e kanë përfunduar trajnimin ne platformë, gr. I)

  • 04-05Dhjetor

   Program i Specializuar – Trajnimi në Forcimin e Kapaciteteve profesionale në Luftimin e Krimit Kibernetik (Sesioni III)

  • 10Dhjetor

   Etika profesionale ( gjyqtarët që nuk e kanë përfunduar trajnimin ne platformë, gr. II)

  • 03Dhjetor

   Lëvizja dhe qëndrimi i të huajve si dhe procedurat ligjore ndaj tyre në Republikën e Kosovës

  • 05Dhjetor

   Përmbarimi i vendimeve gjyqësore në çështjet familjare dhe kontestet e punës

  • 11Dhjetor

   Procedura penale para fillimit të hetimit

  • 04Dhjetor

   Mjetet e goditjes në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovë

  • 05Dhjetor

   Punëtori mbi “Harmonizimin e çasjes ndaj Politikës Ndëshkimore”

  • 12Dhjetor

   E drejta për jetë private, jetë familjare, të vendbanimit dhe korrespodencës për tu martuar dhe krijuar familje dhe barazi të bashkëshortëve – Neni 8 i KEDNJ

Apliko për trajnime