• 04-05Shkurt

   Program i Specializuar - Krimi i organizuar dhe korrupsioni -Sesioni I

  • 12Shkurt

   Ndërmjetësimi (penale, civile dhe ekonomike) Regjioni i Prishtinë

  • 19Shkurt

   Ndërmjetësimi (penale, civile dhe ekonomike) Regjioni Ferizaj

  • 06Shkurt

   Procedura gjyësore në rastet e mbrojtjes nga dhuna në familje

  • 13Shkurt

   Risitë në Ligjin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme

  • 20Shkurt

   E Drejta në Gjykim te Drejtë – neni 6 i KEDNJ

  • 06Shkurt

   Zgjidhja Alternative e Kontesteve - Ndërmjetësimi

  • 18Shkurt

   Veprat penale të narkotikëve

  • 25-28Shkurt

   Hetimet financiare

Apliko për trajnime