• 06-07Maj

   Program i Specializuar Trajnimi- Shpërlarja e Parave- Sesioni I

  • 26-27Maj

   Procedura gjyqësore në rastet e kompensimit të dëmit dhe kriteret e vlerësimit

  • 13-14Maj

   Shqyrtimi kryesor dhe mjetet provuese

  • 29-30Maj

   Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe në rastet e ndryshimit të statusit të tyre

  • 20-21Maj

   Ndërmjetësimi (penale,civile dhe ekonomike) Regjioni Prizren dhe Gjakovë

Apliko për trajnime