• 01Shtator

   Mbrojtja e nevojshme,nevoja ekstreme dhe rrethanat e tjera që e përjashtojnë kundërligjshmërinë e veprës penale

  • 08Shtator

   Masat edukative dhe dënimet

  • 15Shtator

   Personat juridik në procedurën e kundërvajtjes

  • 02-03Shtator

   Pavlefshmëria absolute dhe relative e kontratave si dhe bazat e përgjegjësisë për kompensimin e dëmit

  • 09-10Shtator

   Arbitrazhi

  • 17Shtator

   Fillimi dhe zhvillimi i konflikteve administrative

  • 04Shtator

   Komunikimi dhe marrëdhënjet me publikun(staf Administrativ)

  • 14Shtator

   Etika profesionale(sistemi prokurorial)

  • 21Shtator

   Etika profesionale(sistemi prokurorial)

Apliko për trajnime