• 01Tetor

   Lejimi i përmbarimit dhe procedura sipas prapësimit, ankesës dhe mjeteve të jashtëzakonshme juridike në Procedurën Përmbarimore

  • 07-09Tetor

   Analizë praktike e rasteve dhe avokimit në gjykim

  • 20Tetor

   Mjetet juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme sipas ligjit për procedurën kontestimore

  • 06-07Tetor

   Zbatimi i Udhëzuesit për Politikën Ndëshkimore

  • 13Tetor

   E drejta në Pronë - Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut

  • 21Tetor

   Etika Profesionale(sistemi prokurorial Gr. III)

  • 07-08Tetor

   Mbrojta e të drejtave të fëmijëve në rastet e shkurorëzimit dhe në rastet e dhunës në familje

  • 15Tetor

   Procedura kundërvajtëse sipas kërkesave të inspektorateve

  • 21Tetor

   Fitimi i pronësisë në mënyrë orgjinere/ Komentimi i rasteve-vendimeve të gjykatave

Apliko për trajnime