• 17-19Nëntor

   Shkathtësitë e përfaqësimit në gjykim

  • 18Nëntor

   Sesioni 3 - Trafikimi përmes internetit/online

  • 26Nëntor

   Roli dhe detyra e gjyqtarit porotë në procedurën gjyqësore

  • 17-18Nëntor

   Program i Specializuar Trajnimi -Krimi kibernetik dhe provat elektronike-Sesioni III

  • 20Nëntor

   Tryezë me gjyqtarë dhe avokatë Harmonizimi i vendimeve të gjykatave në çështje civile

  • 18Nëntor

   Avancimi mbi të drejtën e personave LGBTI në Kosovë

  • 24-25Nëntor

   Liria e shprehjes dhe mbrojtja nga shpifja - neni 10 i KEDNJ

Apliko për trajnime