• 01Qershor

   Procedura gjyqësore në rastet e mbrojtës nga dhuna në familje

  • 03-04Qershor

   Specifikat e të drejtës Fiskale, Tatimore dhe Doganore

  • 10Qershor

   Mjete për sigurimin e ekzekutimit të kontratave

  • 01-02Qershor

   Program i Specializuar Trajnimi Shpëlarja e parave dhe hetimi financiar- Sesioni II

  • 03-04Qershor

   Krimi i Organizuar

  • 15Qershor

   Provat në procedurë penale dhe ligjshmëria e tyre

  • 03Qershor

   Kontratat nule dhe të rrëzueshme

  • 08-09Qershor

   Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve

  • 16Qershor

   Shqyrtim kryesor, procedura e provave dhe Barra e te Provuarit në Konfliktin administrativ

Apliko për trajnime