• 01Prill

   Paraburgimi dhe masat tjera për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë

  • 07Prill

   Kodi Civil dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve

  • 14Prill

   Harmonizimi i vendimeve të gjykatave në çështje detyrimore

  • 03Prill

   Test

  • 07-08Prill

   Trajnim tematik për qajse në dokumente publike dhe të drejtën për të ditur

  • 15Prill

   Veprat penale kundër detyrës zyrtare

  • 06-07Prill

   Trafikimi i qenieve njerëzore

  • 13Prill

   E drejta për një proces të rregullt

  • 20Prill

   Procedura përgatitore të kryesit e mitur të veprave penale

Apliko për trajnime