• 01-02Shtator

   Program i Specializuar i Trajnimit Krimi i organizuar dhe korrupsioni - Sesioni III

  • 15Shtator

   Uzurpimi i paligjshëm dhe rikthimi i pronave

  • 20-23Shtator

   Kriptovalutat dhe Pastrimi i Parave

  • 02Shtator

   Procedura e Përmbarimit, baza ligjore, dhe mjetet juridike

  • 16Shtator

   Zbatimi i Ligjit për Skemat Pensionale të Financuar nga Shteti

  • 21-22Shtator

   E drejta kontraktuese, kontratat e ndërtimit

  • 07-08Shtator

   Mbrojta e të drejtave të fëmijëve në rastet e shkurorëzimit dhe në rastet e dhunës në familje

  • 17Shtator

   Procesi i likuidimit vullnetar të ndërmarrjeve shoqërore, shqyrtimi para Autoritetit të Likuidimit dhe trajtimi gjyqësor në Dhomën e Posaçme

  • 22Shtator

   Zhvillimi i hetimeve, hartimi dhe ngritja e aktakuzës

Apliko për trajnime