• 05Tetor

   Implikimet praktike të Ligjit për Shoqëritë Tregtare

  • 07Tetor

   Etika Profesionale

  • 15Tetor

   E drejta për jetë private, jetë familjare, të vendbanimit dhe korrespodencës, për tu martuar dhe krijuar familje dhe për barazi të bashkëshortëve – neni 8 KEDNJ

  • 05-06Tetor

   Program i Specializuar i Trajnimit Shpëlarja e parave dhe hetimi financiar - Sesioni III

  • 12Tetor

   Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë

  • 19-20Tetor

   Krimet e Luftës

  • 07Tetor

   Ndalimi i torturës - Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut

  • 13-14Tetor

   E Drejta e Bashkimit Evropian

  • 21Tetor

   Pjesa e domosdoshme dhe cenimi i saj

Apliko për trajnime