• 04Maj

   Roli dhe zbatimi i Ligjit për Azilin si dhe raporti i tij me Konventën ndërkombëtare për azilin

  • 12Maj

   Prishja e Rendit dhe Qetësinë Publike

  • 18-20Maj

   Program i Specializuar i Trajnimit - Krimi Kibernetik dhe kriptovalutat – Sesioni I

  • 04-05Maj

   Program i Specializuar i Trajnimit - Pastrimi i parave dhe hetimi financiar - Sesioni II

  • 16-20Maj

   Rikuperimi i pasurive të vjedhura

  • 19Maj

   Roli i Agjencisë dhe procesi i privatizimit – likuidimi të ndërmarrjeve shoqërore nga AKP

  • 10-11Maj

   Program i Specializuar i Trajnimit - Mashtrimi dhe Korrupsioni në Prokurimin Publik – Sesioni I

  • 17Maj

   Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe mbrojtja administrative dhe gjyqësore e të drejtave personale si dhe Ligji për qasje publike dhe procedurën e realizmit të drejtave për qasje në informatave

  • 19-20Maj

   Tryezë - Liria e Shprehjes dhe Liria e mediave - Regjioni Prishtinë

Apliko për trajnime