• 05Shtator

   Akuzimi dhe dënimi i rasteve të rasteve të dhunës në familje

  • 07-08Shtator

   Program i Specializuar i Trajnimit Krimi i organizuar – Sesioni III

  • 12-13Shtator

   Trajnim për praktikën gjyqësore në çështjet nga Procedura Kontestimore

  • 05-06Shtator

   Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe në rastet e ndryshimit të statusit të tyre

  • 08-09Shtator

   Risitë e Kodit të Procedurës Penale

  • 14Shtator

   Masat dhe dënimet që shqiptohen ndaj të miturve

  • 07Shtator

   Kodi i Etikës dhe sjelljes profesionale të prokurorëve

  • 12Shtator

   Trajnim për interpretimin dhe zbatimin e nenit 430 të Kodit Penal dhe Ligjit për Deklarimin e Pasurive, si dhe diferencimi i raportimit të rremë me falsifikim të dokumenteve

  • 21Shtator

   Kryesit e mitur me çrregullime mendore dhe përdorues të substancave narkotike

Apliko për trajnime