• 01Qershor

      Tryezë me gjyqtarë: Prezantimi i punës rreth- "Manuali i jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të drejtat e Njeriut dhe referimi në të nga gjykatat e rregullta"

      • Përfshirja e rekomandimeve të gjyqtarëve në përmbledhjen/manulin e Jurisprudencës së Gjykatës Evropiane...
Apliko për trajnime