• 02Maj

   Birësimi, marrëdhëniet pasurore në mes bashkëshortëve

  • 03Maj

   Dhuna në familje

  • 10Maj

   Parimet kompetenca procedura nxjerrja e aktit administrativ

  • 02Maj

   Pjesëmarrja e personit të tretë në procedurën kontestimore

  • 06-29Maj

   Trajnim Praktik

  • 16Maj

   Falimentimi, likuidimi dhe riorganizimi i personave juridikë

  • 03Maj

   Ndërprerja dhe pushimi i procedurës kontestimore

  • 10Maj

   E drejta ekonomike -tregtare

  • 16Maj

   Akti administrativ, mjetet juridike dhe ekzekutimi i vendimit

Apliko për trajnime