• 03Shkurt

   Këshilli i Evropës, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

  • 03-26Shkurt

   Trajnim praktik

  • 05Shkurt

   Mjetet e rregullta juridike

  • 03Shkurt

   Struktura e Traktateve, natyra e kompetencave dhe parimet Themelore të së Drejtës së Bashkimit Evropian

  • 04Shkurt

   Institucionet e Bashkimit Evropian dhe procesi i vendimmarrjes

  • 05Shkurt

   Procedurat ndaj personave të cilët kanë kryer vepra penale nën ndikimin e alkoolit ose drogës dhe procedurat penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore

Apliko për trajnime