• 03Janar

   Trajnimi praktik në gjykata - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në gjykatë dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (gjyqtar), i cili është...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, gjyqtarët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 04-05Janar

   Administrimi i procedurës penale

   Duke pasur parasysh rëndësinë e temave që do të zhvillohen në këtë modul, kohën e kufizuar për prezantim...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Dallojnë...
  • 11-12Janar

   Parashkrimi

   Tema që do të prezantohet në trajnimin e sotëm është tema që ka të bëjë me institutin e parashkrimit...

   • Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij do të jenë në gjendje të: ? Zbatojnë drejtë institutin...
  • 03-05Janar

   Trajnimi praktik në prokurori - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në prokurori dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (prokurorë), i cili...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, prokurorët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 05Janar

   Provat në procedurën penale

   Në këtë modul pjesëmarrësit do të njoftohen për provat në procedurë penale, lloji dhe klasifikimi i...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: - Identifikojnë...
  • 11-12Janar

   Provat në procedurën penale

   Në këtë modul pjesëmarrësit do të njoftohen për provat në procedurë penale, lloji dhe klasifikimi i...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: - Identifikojnë...
  • 04Janar

   Kontrolli dhe konfiskimi

   Ky modul trajnimi do të prek aspekte të ndryshme të infrastrukturës ligjore me të cilën do të punojnë...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Familjarizohen me...
  • 09-10Janar

   Trajnimi praktik në gjykata - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në gjykatë dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (gjyqtar), i cili është...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, gjyqtarët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 15-17Janar

   Trajnimi praktik në gjykata - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në gjykatë dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (gjyqtar), i cili është...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, gjyqtarët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
Apliko për trajnime