• 08Maj

   KEDNJ

   Në këtë modul pjesëmarrësit do të njoftohen me përmbajtjen e nenit 5, par. 2,3,4, dhe 5 të KEDNJ, të...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Zbatojnë nenin...
  • 11-25Maj

   E drejta administrative

   Duke pas parasysh se ky modul përfshin një gamë të gjerë të normave juridike, në pjesën e par do të...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që: • Njohin nocionin...
  • 15Maj

   KEDNJ

   Ky modul trajton aspektet e përgjithshme të Nenit 6.2 të Konventës - prezumimin e pafajësisë dhe 6.3...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Përkufizojnë nenin...
  • 08Maj

   Fillimi i hetimit formal dhe procedura penale

   Gjatë procedurës së hetimit për të mundur të sigurohet ndonjë provë e cila nuk mund të merret në procedura...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Identifikojnë situatat...
  • 14Maj

   Fillimi i hetimit formal dhe procedura penale

   Përmes këtij moduli synohet që pjesëmarrësit të mësojnë llojet e dëshmitarëve, dallimet në me tyre,...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Zbatojnë drejtë...
  • 15Maj

   Fillimi i hetimit formal dhe procedura penale

   Në këtë prezantim pjesëmarrësit do të njoftohen me këtë institut të veçantë procedural se si zbatohet...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Analizojnë...
  • 10Maj

   E drejta Familjare

   Moduli “E drejta Familjare” përfshinë 3 pjesë apo prezantime, të cilat do të shtjellohen para pjesëmarrësve....

   • • Zgjerojnë njohurit lidhur me të drejtën familjare; • Njohin objektin, parimet, burimet dhe natyrën...
  • 14Maj

   KEDNJ

   Ky sesion trajton aspektet e përgjithshme të nenit 6.1 të Konventës – e drejta për një proces të drejtë...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që: • Përkufizojnë nenin...
  • 21Maj

   Fillimi i hetimit formal dhe procedura penale

   Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit janë veprime hetimore që kryhen në bashkëpunim...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Identifikojnë se...
Apliko për trajnime