• 14Qershor

   E drejta ekonomike

   Aplikimi i formave alternative për zgjidhje të kontesteve (Arbitrazhi dhe Ndërmjetësimi) është e një...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Kuptojnë se çka përfshin...
  • 18Qershor

   Kallëzimi penal

   Në këtë modul do të flitet në përgjithësi mbi hudhjen e kallëzimit penal, për të gjitha bazat ligjore...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Identifikojnë të...
  • 20-22Qershor

   Trajnim praktikë në prokurori PTF VII

  • 14Qershor

   E drejta e pronësisë

   E drejta e pronësisë është e drejtë sendore që përmban në vehte autorizime ma të gjëra me rastin e...

   • Pas përfundimit të këtij sesioni, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Njohin të drejtën...
  • 19Qershor

   Masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit

   Në këtë prezantim kemi paraqitur bazat dhe kushtet ligjore të autorizimit të masave të fshehta para...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Zbatojnë drejtë...
  • 21Qershor

   Arsyetimi i vendimeve gjyqësore

   Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit do të njoftohen rreth rëndësisë së shkrimit ligjor, tipareve që e...

   • Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij duhet të jenë në gjendje që të: - Njohin rëndësinë...
  • 18Qershor

   Aktakuza - procedura e shqyrtimit

   Kodi i Drejtësisë për të Mitur, ka përcaktuar sanksionet penale për këtë kategori të kryerësve dhe ...

   • Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Kuptojnë momentet e...
  • 19Qershor

   Aktakuza - procedura e shqyrtimit

   . Në grupin e veprimeve procedurale të cilat hapin rrugën, apo krijojnë kushtet për ndërmarrje të veprimeve...

   • Si rezultat i këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Kuptojnë nocionin e...
  • 21Qershor

   E drejta e pronësisë dhe të drejtat tjera të përafërta

   Pronësia është një e drejtë transferueses, për kalimin e saj nga një pronar në person tjetër është...

   • Pas përfundimit të këtij sesioni pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Zgjerojnë njohurit...
Apliko për trajnime