• 01Tetor

   Ushtrimi i mjeteve juridike nga ana e prokurorit

  • 02Tetor

   Marrja dhe komunikimi i vendimeve dhe dërgimi i shkresave

  • 03-31Tetor

   Trajnim praktikë në prokurori PTF VII

  • 01Tetor

   Procedurat e veçanta sipas KPPK-së

  • 02Tetor

   Etikë profesionale

  • 04Tetor

   Organizimi i sistemit gjyqësor dhe prokurorial

Apliko për trajnime