• 08Prill

   Ndërprejra dhe posedimi i procedurës

  • 12Prill

   Mjetet e jashtëzakonshme të goditjes

  • 14Prill

   E drejta familjare, kuptimi i familjes, burimet e të drejtës familjare, gjinia dhe llojet e gjinisë

  • 08Prill

   Mjetet e rregullta të goditjes

  • 12Prill

   Procedurat e posaçme kontestimore

  • 15Prill

   E drejta martesore, zgjidhja e martesës, procedura e shkurorëzimit, detyrimi për ushqim dhe e drejta prindërore

  • 09Prill

   Dita e Kushtetutes të Republikës së Kosovës

  • 14Prill

   Nocioni, karakteristikat dhe klasifikimi i detyrimeve

  • 15Prill

   Kontratat e detyrimeve

Apliko për trajnime