• 08Tetor

   Lajthimi

  • 12Tetor

   Paisjet digjitale

  • 13Tetor

   Roli i gjyqtarit në procedurën paraprake në caktimin dhe vazhdimin e masave per sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale

  • 11Tetor

   Roli i gjyqtarit të procedurës paraprake tek ndalimi policor dhe arrestimit

  • 12Tetor

   Vepra e Kundërvajtjes, procedura e kundërvajtjes dhe aktgjykimi mbi kundërvajtjet

  • 14Tetor

   Kontrollimi i personit sendit dhe objekteve

  • 11Tetor

   Roli i gjyqtrait në procedurën parapenale

  • 13Tetor

   Masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit në procedurën penale

  • 14Tetor

   Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës

Apliko për trajnime