• 01-17Shtator

   Trajnim praktik në gjykatë në lëmin civile

  • 20Shtator

   Veprat penale kundër jetës dhe trupit

  • 22Shtator

   Mbrojtja e nevojshme

  • 14-15Shtator

   Testi përfundimtar në lëmin civile

  • 21Shtator

   Veprat penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut

  • 22Shtator

   Veprat penale kundër të drejtave në marrëdhëniet e punës dhe veprat penale kundër integritetit seksual

  • 20Shtator

   Nocioni dhe elementet e veprës penale

  • 21Shtator

   Vepra penale dhe përgjegjësia penale

  • 23Shtator

   Veprat penale kundër martesës dhe familjes, veprat penale kundër shëndetit publik dhe veprat penale të narkotikëve

Apliko për trajnime