• 14Mars

   Kundërshtimi i provave, kërkesë për hedhjen e aktakuzës dhe shqyrtimi i dytë

  • 21Mars

   Shqyrtimi gjyqësor

  • 27Mars

   Kushtet kur ndjekja nuk është e detyrueshme (neni 231)

  • 20Mars

   Kundërshtimi i provave, kërkesa për hedhjen e aktakuzës dhe shqyrtimi i dytë (sesioni I ndryshuar

  • 21Mars

   Procedurat ndaj personave të cilet kanë kryer vepra penale nën ndikimin e alkoolit ose drogës dhe procedurat penale ku përfshihen kryersit me çrregullime mendore

  • 28Mars

   Procedura për dhënien e urdhrit ndëshkimorë

Apliko për trajnime