• 07-11Gusht

   Trajnimi praktik në prokurori - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në prokurori dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (prokurorë), i cili...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, prokurorët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 15-29Gusht

   Ushtrimi i mjeteve juridike nga ana e prokurorit

   Në këtë modul do të jepen shpjegime në përgjithësi për ankesën që e ushtron prokurori i shtetit, kundër...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të - Përpilojnë...
  • 21Gusht

   Ushtrimi i mjeteve juridike nga ana e prokurorit

   Në këtë prezantim pjesëmarrësve do tu jepen shpjegime lidhur më përpilimin e ankesës nga ana e prokurorit...

   • Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Përpilojnë...
  • 14Gusht

   E drejta e BE-së

   Në këtë sesion do të analizojmë aspektet lidhur me natyrën e kompetencave të BE-së si dhe parimet themelore...

   • Duke analizuar në detaje natyrën e kompetencave dhe parimet themelore të së drejtës së Bashkimit Evropian...
  • 16-18Gusht

   Trajnimi praktik në prokurori - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në prokurori dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (prokurorë), i cili...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, prokurorët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 22Gusht

   Procedurat e veçanta sipas KPPK-së

   Gjatë këtij sesioni të trajnimit do të trajtohet përgjegjësia penale e personave fizik, procedurat ndaj...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Avancojnë njohuritë...
  • 14-15Gusht

   Parashkrimi

   Ovo poglavlje se bavi djela koja se odnose na teška kršenja Medunarodnog Humanitarnog Prava koji nisu...

   • Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij do të jenë në gjendje të: • Identifikojnë veprat...
  • 21Gusht

   Parashkrimi

   Në këtë sesion do të trajtohen çështjet lidhur me natyrën juridike të parashkrimit, kohëzgjatja për...

   • Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë drejtë institutin...
  • 22Gusht

   Dëshmitarët dhe të dëmtuarit në procedurën penale

   Çdo person i cili për shkak të një procesi penal konsideron se ai apo anëtari i familjes së tij është...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Shpjegojnë se si...
Apliko për trajnime