• 09-11Tetor

   Trajnimi praktik në gjykata - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në gjykatë dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (gjyqtar), i cili është...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, gjyqtarët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 11-13Tetor

   Trajnimi praktik në prokurori - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në prokurori dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (prokurorë), i cili...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, prokurorët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 17Tetor

   Ekspertiza dhe analizat

   Në këtë sesion pjesëmarrësit do të njoftohen për kuptimin e ekspertimit, nevojat e caktimit dhe objektin...

   • Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - përshkruajnë...
  • 10Tetor

   Administrimi i procedurës penale

   Në këtë Prezantim pjesëmarrësit do të njoftohen për parashtresat nga kapitulli XXII i KPPK-së, afatet...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të - Dallojnë parashtesat...
  • 16Tetor

   Administrimi i procedurës penale

   Në këtë prezantim pjesëmarrësit do të njoftohen për dërgimin e shkresave nga kapitulli XXVIII dhe dispozitat...

   • Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Zgjerojnë njohurit...
  • 17Tetor

   Negocimi i marrveshjes për pranimin e fajësisë

   Instituti i marrëveshjës për pranimin e fajësisë në Kosovë, për herë të parë ka filluar të aplikohet...

   • Në përfundimit të këtij prezantimi përfituesit do të jenë në gjendje që të: • Analizojnë institutin...
  • 10-16Tetor

   Menaxhimi i stresit

   Gati është e pamundur të mendohet jeta e përditshme në “botën moderne “pa stresin si pjesë e pandashme...

   • Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Njoftohen...
  • 16-18Tetor

   Trajnimi praktik në gjykata - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në gjykatë dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (gjyqtar), i cili është...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, gjyqtarët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
  • 18-20Tetor

   Trajnimi praktik në prokurori - PTF VI

   Trajnimi praktik zhvillohet në prokurori dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (prokurorë), i cili...

   • Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, prokurorët e sapoemëruar do të jenë në gjendje...
Apliko për trajnime