Këshilli Programor

Këshilli Programor është organ profesional i cili angazhohet për të siguruar cilësi për trajnimet e ofruara nga Akademia.

Këshilli Programor përbëhet prej shtatë (7) anëtarëve, të cilët i emëron Këshilli Drejtues, nga radhët e gjyqtarëve, prokurorëve të shtetit dhe ekspertëve tjerë.

Mandati i anëtarëve të Këshillit Programor, me përjashtim të drejtorit ekzekutiv, është katër (4) vite me të drejtë rizgjedhjeje edhe për një mandat.

Kryesuesi i Këshillit Programor është ex officio Drejtori Ekzekutiv i Akademisë.

Për punën e tij Këshilli Programor i raporton Këshillit Drejtues

Këshilli Programor në bazë të ligjit ka këto kompetenca:

 • harton propozim programin e trajnimeve të Akademisë në bashkëpunim me KGJK në dhe KPK-në;
 • përcjell realizimin e programeve dhe suksesin e tyre;
 • jep orientime për avancimin e metodave dhe teknikave trajnuese, pavarësisht dhe në bashkëpunim me trajnuesit dhe mentorët;
 • jep mendim, për listën e trajnuesve dhe mentorëve;
 • jep këshilla, propozimeve dhe sugjerimeve, organeve të Akademisë për përmirësimin e kualitetit të trajnimeve;
 • kryen edhe punë tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe akte nënligjore të Akademisë.

 

Anëtarët e Këshillit Programor janë: 

 • Enver Fejzullahu, Drejtor Ekzekutiv, Akademia e Drejtësisë;
 • Agim Maliqi, gjyqtar në Gjykatën Supreme;
 • Mahir Tutuli, gjyqtar në Gjykatën e Apleit;
 • Afrim Shala, gjyqtar në Gjykatën e Apelit;
 • Besim Kelmendi, prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit;
 • Habibe Salihi, prokurore në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës;
 • Prof.Ass.Dr. Haxhi Gashi, Dekan i Fakultetit Juridik, Universiteti i Prishtinës.
   
Prapa