10-10-2018

Prishja e rendit dhe e qetësisë publike

Më 11 tetor 2018, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Prishja e rendit dhe e qetësisë publike ”.

Në kuadër të këtij trajnimi prezantohen: Kundërvajtjet kundër rendit dhe qetësisë publike,  sjellja arrogante dhe sulmi verbal, mosveprimi sipas urdhrit të personit të autorizuar zyrtare sipas LRQP, ndëshkimet për kryesit e kundërvajtjeve prishje e rendit dhe qetësisë publike

Përfitues në  këtë trajnim janë: Gjyqtarët e divizioneve për kundërvajtje në gjykatat themelore.

Prapa