06-11-2018

Hartimi dhe arsyetimi i vendimeve gjyqësore

Më 7 nëntor 2018, Akademia e Drejtësisë organizon  trajnimin me temë “Hartimi dhe arsyetimi i vendimeve gjyqësore”.

Në kuadër të këtij trajnimi prezantohen:  Llojet e arsyetimit ligjor; Parimet e shkrimit të mirë ligjor; Kërkesat ligjore për shkrimin dhe arsyetimin e vendimeve gjyqësore; Zbatimi i metodës IRAC të vendimet penale.

Përfitues në  këtë trajnim janë: Gjyqtarët e gjykatave themelore dhe bashkëpunëtorët profesional.

Prapa