29-11-2018

Ligji për rregullat e trafikut rrugor dhe Ligji për sigurinë në komunikacionin rrugor

Më 29 nëntor  2018, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me GIZ organizojnë trajnimin me temë “Ligji për rregullat e trafikut rrugor dhe Ligji për sigurinë në komunikacionin rrugor.

Në kuadër të këtij trajnimi prezantohen: Trajtimi i dilemave që janë paraqitur në praktikë gjatë zbatimit të disa dispozitave të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor dhe Ligjit për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor; Tejkalimi dhe anashkalimi – zbatimi i drejtë i dispozitave ligjore te rastet e aksidenteve në trafik.           

Përfitues në  këtë trajnim janë:  Gjyqtarët e divizioneve për kundërvajtje në Gjykatat Themelore.

Prapa