11-08-2017

Njoftim për zgjatje të afatit të konkursit për pozitën: Drejtor i Akademisë së Drejtësisë

Afati për aplikim për konkursin e shpallur në Akademinë e Drejtësisë me datën 26 Korrik 2017 për pozitën Drejtor i Akademisë së Drejtësisë, me numër të referencës 01/01/ZD-AD, shtyhet edhe për shtatë (7) ditë kalendarike, për shkak se nuk është arritur numri i balancuar i aplikacioneve nga aspekti etnik dhe gjinor. Data e fundit për aplikim është 17 Gusht 2017. Andaj për informata shtesë mund t’i referoheni konkursit të shpallur për këtë pozitë në gazetat ditore, faqen e internetit të Akademisë së Drejtësisë si dhe në numrin dhe emailin kontaktues si më poshtë:

Numrat kontaktues: Për informata plotësuese, mund të kontaktoni në këtë numër telefoni: 038 200 18 671, prej orës 08:00-16:00, ose në emailin: burimenjerezore.ad@rks-gov.net.  

Prapa