20-10-2017

Njoftim për zgjedhjen e Drejtorit Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë

Akademia e Drejtësisë në bazë të nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, nenit 9 paragrafi 3 të  Rregullores Nr. 07/2010 për Emërimin e Nëpunësve Civil, si dhe nenit 15 të Rregullores 01/2017për Procedurat e Emërimit dhe Shkarkimit të Drejtorit Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datë 26.07.2017.

Titulli i vendit të Punës: Drejtor Ekzekutiv i Akademisë së Drejtësisë

Me numër reference: 01/01/ZD-AD


Emri dhe Mbiemri:  Valon Kurtaj


Pikët totale të fituara: 98

Vendimi i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë

Data : 20.10.2017

Prapa