04-10-2019

Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare: Zyrtar për Zotimin e Mjeteve Buxhetore

Bazuar në vlerësimin e Komisionit Përzgjedhës të Shërbimit Civil (KPSHC), dhe Rregullores Nr.02/2010, për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit është propozuar për emërim, si më poshtë:

 

Pozita

Nr. I referencës

Emri i kandidatit

Pikët totale

Lloji i emërimit

Zyrtar për Zotimin e Mjeteve Buxhetore

03/13/DAF-AD

Albion Paci

86.5

Pozitë e karrierës

 

KËSHILLË JURIDIKE: Pala e pakënaqur me këtë njoftim ka të drejtë ankese në afat prej 30 ditësh, në Komisionin për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave të AD-së, nga dita e publikimit të këtij njoftimi.

Shkarko njoftimin

Prapa