27-11-2019

Njoftim për zgjedhjen e Drejtorit Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë

Akademia e Drejtësisë në bazë të nenit 18 të Ligjit Nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë,  si dhe nenit 15 të Rregullores 01/2017 për Procedurat e Emërimit dhe Shkarkimit të Drejtorit Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datë 01.10.2019:

Titulli i vendit të punës: Drejtor Ekzekutiv i Akademisë së Drejtësisë

Me numër të referencës:  01/01/ZD-AD

Emri dhe mbiemri:  Enver Fejzullahu

Pikët totale të fituara:  94.60

Vendimi i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë

Datë: 27.11.2019.

Shkarko njoftimin

Prapa