Programi Trajnues

  • Programi i Trajnimit Fillestar 2019/2020 për prokurorët e sapoemëruar
    10.06.2019 Programi i Trajnimit Fillestar 2019/2020 për prokurorët e sapoemëruar PTF zgjatë 12 muaj dhe struktura e tij është e ndarë në dy pjesë: trajnimi teorik i cili realizohet i kombinuar me shqyrtime të rasteve nga praktika gjyqësore, simulime dhe forma tjera ndërsa pjesa praktike realizohet në gjykata dhe prokurori ku ata janë emëruar nën mbikëqyrjen e mentorit. Shkarko »
  • Programi I Trajnimit Fillestar për gjyqtarët e sapoemëruar 2019/2020
    13.03.2019 Programi I Trajnimit Fillestar për gjyqtarët e sapoemëruar 2019/2020 PTF për gjeneratën e shtatë të gjyqtarëve të sapo emëruar 2019/2020, objektiv kryesore ka zhvillimin e kapaciteteve profesionale dhe shkathtësive praktike të gjyqtarëve të sapo emëruar duke u mbështetur në parimin e transparencës, mos diskriminimit, bashkëpunimit, zbatimit të ligjit si dhe standardeve të përcaktuar për arsimim ligjor. Shkarko »