Programi Trajnues

  • Programi i Trajnimit Fillestar për gjyqtarët e sapoemëruar 2017/2018
    24.08.2017 Programi i Trajnimit Fillestar për gjyqtarët e sapoemëruar 2017/2018 Në kuadër të mandatit të tij Instituti Gjyqësor i Kosovës (më tutje IGJK), që nga viti 2008 ka filluar zbatimin e Programit të Trajnimit Fillestar (PTF), duke or-ganizuar trajnimin për profesionistët që hyjnë në sistemin gjyqësor dhe prokuro-rial në cilësinë e gjyqtarit dhe prokurorit të ardhshëm pas kalimit me sukses të Provimit Përgatitor të organizuar nga IGJK. PTF është organizuar për pesë gjenerata dhe deri më tani kanë diplomuar 169 kandidatë për gjyqtarë dhe proku-rorë. Shkarko »