Publikime tjera

  • Pёrmbledhje e marrёveshjeve dhe instrumenteve ligjore ndёrkombёtare
    21.12.2017 Pёrmbledhje e marrёveshjeve dhe instrumenteve ligjore ndёrkombёtare Duke vlerësuar se këto instrumente juridike ndërkombëtare, një pjesë e të cilave janë drejtpërdrejt të zbatueshme edhe në rendin tonë kushtetues dhe duke pasur parasysh se pjesa dërmuese e këtyre akteve janë në gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian, IGJK në bashkëpunim dhe mbështetje të GIZ - Projekti për Reformë Ligjore dhe Administra-tive, ka mundësuar përmbledhjen e instrumenteve ndërkombëtare në gjuhën shqipe dhe serbe në një dokument, i cili do të jetë në dispozicion të gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve tjerë të sistemit gjyqësor në Kosovë. Linku ku gjendet I publikuar është si në vijim: http://jus.igjk.rks-gov.net/747/ Shkarko »
  • Format e shkresave në procedurën penale
    21.12.2017 Format e shkresave në procedurën penale Duke marrë parasysh ndryshimin e shpeshtë të legjislacionit penal dhe emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj, Akademia e Drejtësisë, në mbështetje të GIZ-it ka publikuar Format e shkresave në procedurën penale: Për të shkarkuar doracakun, ju lutem të vizitoni bibliotekën e Akademisë në linkun në vazhdim: http://jus.igjk.rks-gov.net/748/ Shkarko »
  • Doracak i Gjyqtarëve për Shkrimin dhe Arsyetimin Ligjor
    20.12.2017 Doracak i Gjyqtarëve për Shkrimin dhe Arsyetimin Ligjor Pas një procesi paraprak të hulumtimit dhe angazhimit të gjyqtarëve, në mbështetje të Programit për Fuqizimin e Sektorit të Drejtësisë në Kosovë të USAID-it është publikuar Doracaku për shkrimin dhe arsyetimin ligjor. Për të shkarkuar doracakun, ju lutem të vizitoni bibliotekën e Akademisë në linkun në vazhdim: http://jus.igjk.rks-gov.net/754/ Shkarko »