Raportet

  • Raporti Vjetor i Punës 2017
    20.11.2018 Raporti Vjetor i Punës 2017 Në raport përfshihen trajnimet e vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë nga të gjitha lëmit e së drejtës, veçanërisht; penale, civile, drejtësisë për fëmijë (aspekti civil dhe penal), administrative, kushtetuese, tregtare, ndërkombëtare, të drejtën e Bashkimit Evropian, të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, tema e module trajnuese të karakterit interdisiplinar si: etika profesionale, arsyetimi ligjor, menaxhimi dhe trajnime tjera të cilat në raport janë paraqitur në mënyrë të detajuar Shkarko »