Raportet

  • Studimi rajonal për mbrojtje ligjore kundër diskriminimit në EJL
    31.08.2016 Studimi rajonal për mbrojtje ligjore kundër diskriminimit në EJL Ky raport sintezë është hartuar në kuadër të projektit "Mbrojtje ligjore kundër diskriminimit në Evropën Juglindore (SEE)", dhe është i bazuar në raportet individuale nga shtatë projekte të vendeve që mbulojnë periudhën e vitit 2010 deri 2015. Qëllimi i raporteve të vendeve ishte identifikimi i praktikave të mira, si dhe sfidat dhe pengesat sistematike për mbrojtje efektive ligjore kundër diskriminimit në vendet e Evropës Juglindore. Ky raport është publikuar vetëm në gjuhën angleze. Shkarko »
  • Raporti Vjetor i Punës 2015
    24.06.2016 Raporti Vjetor i Punës 2015 Nëpërmjet këtij Raporti Vjetor të Punës, pasqyrohen aktivitetet e IGJK-së të realizuara gjatë vitit 2015, ku IGJK është përqendruar në zbatimin e programit të punës me qëllim të ngritjes së kompetencave profesionale dhe interdisiplinare të profesionistëve të sistemit gjyqësor dhe prokurorial, përmes programeve të ndryshme trajnuese në të cilat janë përfshirë përveç gjyqtarëve dhe prokurorëve edhe kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë si dhe profesionistët tjerë nga lëmi i gjyqësisë e prokurorisë të identifikuar nga IGJK. Shkarko »