Revista Shkencore

  • E Drejta (botim special)
    22.07.2013 E Drejta (botim special) Ky punim sqaron rolin dhe pozitën e shefit të shtetit nga perspektiva krahasuese, si dhe mbrojtjen e këtij institucioni kushtetues nga shkarkimi jokushtetues përmes amendamenteve kushtetuese Shkarko »