Rregulloret

  • 02.12.2019 Rregullorja Nr. 02/2019 - për Trajnuesit dhe Mentorët e Akademisë së Drejtësisë Shkarko »
  • 05.07.2019 Rregullorja Nr. 01/2019 - për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores 01/2018 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të punës në Akademinë e Drejtësisë Shkarko »