Rrjeti i Miqve të AD-së

Shoqëria civile në Kosovë ka një rol të fuqishëm në monitorimin dhe ngritjen e vetëdijes në çështjet e drejtësisë. Një partneritet i fortë ndërmjet Akademisë dhe shoqërisë civile është thelbësor në promovimin e praktikave të mira për gjyqtarët, prokurorët dhe stafin mbështetës në çështjet që lidhen me të drejtat e njeriut, korrupsionin, krimin e organizuar, dhunën në familje e posaçërisht qasjen në drejtësi.

Në mbështetje te këtij rroli, Akademia e Drejtësisë nënshkroi Memorandum të Mirëkuptimit me Organizatat Joqeveritare përmes të cilit synohet përdorimi i përvojës dhe kapaciteteve të të gjitha palëve në promovimin e praktikave më të mira në shërbim të gjyqësorit dhe prokurorisë së Kosovës.

Kalendari i Trajnimeve për vitin 2022

Prapa