Struktura

Organi më  i  lartë i Akademisë së Drejtësisë është Këshilli Drejtues, përgjegjësitë e të cilit janë paraparë me ligj.

Këshilli Programor është organ profesional i cili angazhohet për të siguruar cilësi për trajnimet e ofruara nga Akademia.

Drejtori i Akademisë udhëheq Akademinë e Drejtësisë dhe është përgjegjës për administrimin, menaxhimin e përgjithshëm dhe ligjshmërinë e punës së Akademisë.

Aktualisht Akademia e Drejtësisë ka këtë strukturë të brendshme organizative.

  • Departamenti i Programit
  • Departamenti i Administratës dhe Financave
Prapa